Wszystkie wpisyKontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to nic innego, jak zbiór zasad, do przestrzegania których zobowiązuje się Klient i Psychoterapeuta w trakcie procesu terapeutycznego. Nadaje on pewne ramy organizacyjne współpracy i służy jak najlepszemu wspieraniu Klienta w pokonywaniu jego trudności.

Co zawiera kontrakt zawierany w Gabinecie Psychoterapii Znajdź Się?

 • Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest kilkoma sesjami konsultacyjno-diagnostycznymi, których celem jest rozpoznanie trudności Klienta, ustalenie celów pracy terapeutycznej, odpowiedniej częstotliwości spotkań, obowiązujących zasad oraz innych kwestii istotnych dla efektywności procesu.
 • Konsultacje i spotkania indywidualne trwają 50 minut, sesje dla par
  60 minut i podlegają opłacie zgodnie z ustalonym cennikiem.
 • Klientom uczęszczającym regularnie na terapię gwarantowana jest stała stawka obowiązująca w dniu rozpoczęcia współpracy. W przypadku przerwy w spotkaniach dłuższej niż 60 dni, opłata za wznowione sesje zgodna jest z aktualnym cennikiem.
 • Spotkania odbywają się regularnie, w dniach i godzinach ustalonych z Klientem, zazwyczaj raz w tygodniu. Terapeuta i Klient zobowiązują się do przestrzegania ustalonych terminów spotkań.
 • W przypadku konieczności odwołania czy zmiany terminu sesji przez Terapeutę, informuje on o tym jak najwcześniej Klienta i proponuje nowy termin spotkania.
 • W przypadku konieczności odwołania umówionej wizyty przez Klienta, proszę o informację (poprzez SMS lub mail) na minimum 24 godziny przed terminem spotkania. Jeśli Klient nie odwoła sesji we wskazanym terminie, dokonuje za nią pełnej opłaty, niezależnie od powodów swojej nieobecności. Płatności dokonać należy przelewem, przed terminem kolejnego spotkania.
 • Zmiana terminu sesji przez Klienta na inny, dogodny dla obydwu stron, nie wiąże się z koniecznością opłaty za przełożoną sesję pod warunkiem, że nastąpi to na minimum 24 godziny przed umówioną wizytą. W przeciwnym wypadku będzie to rozumiane jako odwołanie spotkania.
 • Płatność za sesję przyjmowana jest gotówką lub kartą płatniczą w dniu spotkania; istnieje także możliwość opłaty przelewem na konto: 73 1050 1025 1000 0090 7505 1152 przed każdą sesją lub za ustaloną z góry liczbę spotkań (np. za miesiąc).
 • Jeśli sesja została już opłacona, a Klient odwołał ją lub przełożył w terminie wcześniejszym niż 24 godziny przed spotkaniem, wpłata może zostać zwrócona lub przełożona na poczet kolejnego spotkania, zgodnie z życzeniem Klienta.
 • W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, jej czas nie ulega wydłużeniu.
 • Proszę o wyłączenie telefonów przed każdą sesją, korzystanie z nich podczas spotkania uniemożliwia skuteczny przebieg procesu terapeutycznego.
 • Klient i Terapeuta zobowiązują się do wzajemnego informowania z wyprzedzeniem o planowanych nieobecnościach (np. urlop).
 • Klient może nie zgadzać się ze zdaniem terapeuty, odmówić odpowiedzi na pytania lub odmówić skorzystania z określonej techniki terapeutycznej.
 • Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z terapii, powiadamiając o tym uprzednio Terapeutę. Zaleca się wówczas odbycie jeszcze jednej końcowej sesji, podczas której następuje omówienie i podsumowanie przebiegu oraz osiągnięć dotychczasowego procesu terapeutycznego.
 • Terapeuta ma prawo odmówić terapii w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża lub łamie postanowienia niniejszego kontraktu.
 • Terapeuta może także odmówić rozpoczęcia czy kontynuowania terapii jeśli uzna, że jego kompetencje nie są wystarczające, aby w danym przypadku należycie pomóc Klientowi. W takiej sytuacji może zaproponować mu innego terapeutę lub miejsce, gdzie może uzyskać adekwatną pomoc.
 • Terapeuta może współpracować z innymi specjalistami leczącymi Klienta (np. z psychiatrą) – udostępnia mu wówczas tylko niezbędne informacje, a ich przekazanie odbywa się zawsze za wiedzą i zgodą Klienta.
 • Obowiązkiem Terapeuty jest zachowanie ścisłej tajemnicy zawodowej oraz pełnej dyskrecji i poufności dotyczącej przebiegu terapii oraz danych osobowych Klienta.
 • Z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej Terapeuta zwolniony jest tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.
 • Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy, stosowania skutecznych form terapii i metod pracy terapeutycznej, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz do poddawania swojej pracy systematycznej superwizji.
 • Integralną częścią niniejszego Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa, do którego stosowania Terapeuta się zobowiązuje.