Wszystkie wpisyKontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny

Kontrakt terapeutyczny to nic innego, jak zbiór zasad, do przestrzegania których zobowiązuje się Klient i Psychoterapeuta w trakcie procesu terapeutycznego. Nadaje on pewne ramy organizacyjne współpracy i służy jak najlepszemu wspieraniu Klienta w pokonywaniu jego trudności.

Co zawiera kontrakt zawierany w Gabinecie Psychoterapii Znajdź Się?

Zasady ogólne

 1. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest kilkoma sesjami konsultacyjno-diagnostycznymi, których celem jest rozpoznanie trudności Klienta, ustalenie celów pracy terapeutycznej, odpowiedniej częstotliwości spotkań, czasu trwania terapii, obowiązujących zasad oraz innych kwestii istotnych dla efektywności procesu.
 2. Cele i czas trwania terapii, ustalone na początku procesu mogą zmieniać się w jego trakcie, po wspólnym ustaleniu tego przez Klienta i Terapeutę.
 3. Obowiązkiem Terapeuty jest zachowanie tajemnicy zawodowej oraz poufności dotyczących tak faktu uczestniczenia w terapii, jak i informacji uzyskanych w jej trakcie.
 4. Terapeuta zwolniony jest z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej tylko w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawnych, zwłaszcza w sytuacjach poważnego zagrożenia bezpieczeństwa Klienta lub innych osób.
 5. Terapeuta zobowiązuje się do rzetelnej pracy, stosowania skutecznych metod pracy terapeutycznej, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz do poddawania swojej pracy systematycznej superwizji.
 6. Terapeuta może współpracować z innymi specjalistami leczącymi Klienta – udostępnia mu wówczas tylko niezbędne informacje, a ich przekazanie odbywa się zawsze za wiedzą i zgodą Klienta.
 7. Terapeuta może odmówić rozpoczęcia lub kontynuowania terapii jeśli uzna, że jego kompetencje nie są wystarczające, aby w danym przypadku należycie pomóc Klientowi. W takiej sytuacji może zaproponować mu innego terapeutę lub miejsce, gdzie może uzyskać adekwatną pomoc.
 8. Terapeuta ma prawo odmówić bądź przerwać terapię również w sytuacji, gdy Klient w sposób rażący narusza jego dobro osobiste, napastuje, obraża, łamie postanowienia niniejszego kontraktu lub gdy duża absencja Klienta uniemożliwia osiągnięcie założonych celów terapii.
 9. Klient chroniąc swą prywatność może odmówić odpowiedzi na pytania zadawane przez terapeutę, jak również może odmówić skorzystania z określonej techniki terapeutycznej.
 10. Klient ma prawo zrezygnować z terapii, powiadamiając o tym uprzednio Terapeutę. Zaleca się wówczas odbycie jeszcze jednej końcowej sesji, podczas której następuje omówienie i podsumowanie przebiegu oraz osiągnięć dotychczasowego procesu terapeutycznego.
 11. Integralną częścią niniejszego Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa PTP, do stosowania którego Terapeuta się zobowiązuje.

Organizacja spotkań i zasady płatności

 1. Konsultacje i spotkania indywidualne trwają 50 minut, sesje dla par 60 minut i podlegają opłacie zgodnie z ustalonym cennikiem.
 2. Spotkania odbywają się regularnie, w dniach i godzinach ustalonych z Klientem, zazwyczaj raz w tygodniu. Terapeuta i Klient zobowiązują się do przestrzegania ustalonych terminów spotkań.
 3. W przypadku konieczności odwołania czy zmiany terminu sesji przez Terapeutę, informuje on o tym jak najwcześniej Klienta.
 4. W przypadku konieczności odwołania umówionej wizyty przez Klienta, informuje on o tym (wyłącznie poprzez SMS lub aplikację Znany Lekarz) jak najwcześniej Terapeutę, a minimum na 24 godziny przed terminem spotkania. Jeśli Klient nie odwoła sesji we wskazanym terminie, dokonuje za nią pełnej opłaty, niezależnie od powodów swojej nieobecności. Płatności należy dokonać przelewem, przed terminem kolejnego spotkania.
 5. Zmiana terminu sesji przez Klienta na inny, dogodny dla obydwu stron, nie wiąże się z koniecznością opłaty za przełożoną sesję pod warunkiem, że nastąpi to na minimum 24 godziny przed umówioną wizytą. W przeciwnym wypadku będzie to rozumiane jako odwołanie spotkania i wiązać będzie się z opłatą za nie.
 6. Płatność za sesję przyjmowana jest gotówką lub kartą płatniczą w dniu spotkania; istnieje także możliwość opłaty przelewem na konto: 73 1050 1025 1000 0090 7505 1152 przed każdą sesją lub za ustaloną z góry liczbę spotkań (np. za miesiąc).
 7. Jeśli sesja została już opłacona, a Klient odwołał ją lub przełożył w terminie wcześniejszym niż 24 godziny przed spotkaniem, wpłata może zostać zwrócona lub przełożona na poczet kolejnego spotkania, zgodnie z decyzją Klienta.
 8. W przypadku spóźnienia się Klienta na sesję, jej czas nie ulega wydłużeniu.
 9. Telefony powinny zostać przed każdą sesją wyciszone, aby nie zakłócały przebiegu spotkania.
 10. Klient i Terapeuta zobowiązują się do wzajemnego informowania z wyprzedzeniem o planowanych nieobecnościach (np. urlop).